دانلود پایان نامه ارشد درمورد ابن خلدون، امام صادق، حوزه و دانشگاه

نوامبر 30, 2018 0 Comments

2) ابن المغازلى شافعى، مناقب، بی نا، بی جا، بی تا.
3) ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی، زادالمسیر، بیروت: دارالکتاب العربی، 1405هـ.ق.
4) ابن درید، محمد بن حسین، جمهره اللغه، بیروت: دار العلم للملایین، بی تا.
5) ابن سیده، على بن اسماعیل‏، المحکم و المحیط الأعظم، بیروت: دار الکتب العلمیه، بی تا.
6) ابن عاشور، محمد بن طاهر، التحریر و التنویر، بیروت: موسسه التاریخ، بی تا.
7) ابن فارس، احمد بن فارس‏، معجم مقاییس اللغه، قم: مکتب الاعلام الاسلامی‏، 1404هـ.ق.
8) ابن منظور، محمد بن مکرم‏، لسان العرب، بیروت: دار صادر، 1414هـ.ق.
9) ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغه، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی تا.
10) امینی، عبدالحسین، الغدیر، مرکز الغدیر، بی جا، بی تا.
11) ایجی، میرسید شریف، التعریفات، ناصرخسرو، بی جا، بی تا.
12) ایجی، میرسید شریف، شرح المواقف، الشریف الرضی، بی جا، بی تا.
13) بابائی، علی اکبر، روش شناسی تفسیر قرآن، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، بی جا، بی تا.
14) بحرانی، هاشم بن سلیمان، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران: بنیاد بعثت، 1416هـ.ق.
15) البغدادی احمد بن علی الخطیب، تاریخ بغداد، بیروت: دارالکتب العلمیه، 1417هـ.ق.
16) بغوی حسین بن مسعود، معالم التنزیل فى تفسیر القرآن، بیروت: دار احیاء التراث، 1420هـ.ق.
17) تفتازانی سعد الدین، شرح المقاصد، الشریف الرضی، بی جا، بی تا.
18) جصاص، احمد بن علی، احکام القرآن، بیروت: داراحیاء التراث العربى‏، 1405هـ.ق.
19) جمعی از نویسندگان، امامت پژوهی، مشهد: داشگاه علوم رضوی، 1387.
20) جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، بیروت: دار العلم للملایین، 1376هـ.ق.
21) حجازی، محمد محمود، التفسیر الواضح، دارالجیل الجدید، 1413هـ.ق.
22) حر عاملى‏، إثبات الهداه، موسسه الاعلمی، بی جا، بی تا.
23) حسینی زبیدى، محمد، تاج العروس، بیروت: دار الفکر، 1414هـ.ق.
24) حقی بروسوی، اسماعیل، روح البیان، بیروت: دار الفکر، بی تا.
25) حلى، سبحانى،‏جعفر، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد قسم الالهیات، موسسه امام صادق?، بی جا، بی تا.
26) حلى، میلانى، سید على‏، شرح منهاج الکرامه فی معرفه الإمامه، مرکز الاحقاق الاسلامی، بی جا، بی تا.
27) خرازى، سید محسن ‏، بدایه المعارف، قم: موسسه نشرالاسلامی، بی تا.
28) خواجه نصیر الدین طوسى‏، قواعد العقائد، دار الغربه، بی جا، بی تا.
29) داوودی، علی بن احمد، طبقات المفسرین، بیروت: دارالکتب، بی تا.
30) ذهبی، محمد حسین، التفسیر والمفسرون، بی نا، بی جا، بی تا.
31) رازی شیخ الاسلام، الجرح والتعدیل، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1371هـ.ق.
32) راغب اصفهانى، حسین بن محمد، مفردات الفاظ قرآن‏، تهران: مرتضوى، 1374.
33) ربانی گلپایگانی، علی، براهین ونصوص امامت، بی نا، بی جا، بی تا.
34) رشید رضا، محمد، المنار، بیروت: دارالمعرفه، بی تا.
35) رضائی، محمد علی، منطق تفسیر قرآن، جامعه المصطفی العالمیه، 1378، بی جا.
36) رضوانی، علی اصغر، امام شناسی و پاسخ شبهات، قم: مسجد جمکران، 1384.
37) رفیق عجم، موسوعه مصطلحات ابن خلدون، بی نا، بی جا، بی تا.
38) زبیدى، مرتضی، محمد بن محمد، تاج العروس‏، بیروت: دار الفکر، 1414هـ.ق.
39) زحیلی، وهبه ابن مصطفی، التفسیر المنیر، بیروت: دار الفکر المعاصر، 1418هـ.ق.
40) زرکشی، محمد بن عبدالله، البرهان فی علوم القرآن، بی نا، بی جا، بی تا.
41) سبحانی، جعفر، ولایت تشریعی و تکوینی، قم: موسسه امام صادق?، 1382.
42) سلیمانی فر، هادی، ولایت تشریعی امامان، مؤسسه امیرالمؤمنین، 1392، بی جا.
43) سمرقندی، نصر بن محمد، بحرالعلوم، بیروت: دار الفکر، بی تا.
44) سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، الدر المنثورفی تفسیر المأثور، قم: آیت…مرعشی نجفی، 1404هـ.ق.
45) شریف مرتضی، رسائل الشریف مرتضی، دارالقرآن الکریم، بی جا، بی تا.
46) شهابی، علی‌اکبر، احوال و آثار محمد بن جریر بن طبری، تهران: دانشگاه تهران، 1335.
47) صافی گلپایگانی، لطف الله، ولایت تکوینی وتشریعی، موسسه الامام المهدی?1360، بی جا.
48) صدوق‏، کمال الدین و تمام النعمه، اسماعیلیه، بی جا، بی تا.
49) طباطبایى، سید محمد حسین‏، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: جامعه مدرسین، بی تا.
50) طبرسی، إعلام الورى بأعلام الهدى‏، انتشارات اسلامیه، بی جا، بی تا.
51) طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: ناصر خسرو، 1372.
52) طبری کیاهراسی، علی بن محمد، احکام القرآن، بیروت: دارالکتب العلمیه ‏، 1405هـ.ق.
53) طریحى، فخر الدین بن محمد، مجمع البحرین‏، تهران: مرتضوی، 1375.
54) طوسى، محمد بن حسن، التبیان فى تفسیر القرآن‏، بیروت: دار احیاء التراث العربى، بی تا.
55) عروسى حویزى، عبد على بن جمعه‏، نورالثقلین، قم: اسماعیلیان 1415هـ.ق.
56) عسقلانی، ابن حجر، تهذیب التهذیب، بیروت: موسسه التاریخ العربی، 1413هـ.ق.
57) عسکرى، حسن بن عبدالله، الفروق فی اللغه‏، بیروت: دار الافاق الجدیده، بی تا.
58) عظیمی فر، علی‌رضا، آیه ولایت ونظریه دانشمندان ومفسران شیعه واهل سنت، قم: دانشکده اصول دین، 1391.
59) علوی مهر، حسین، آشنایی با تاریخ وتفسیر مفسران، مرکز جهانی علوم اسلامی، 1384، بی جا.
60) فاضل مقداد، ارشاد الطالبین إلی نهج المسترشدین، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی، بی تا.
61) فخر رازی، مفاتیح الغیب، بیروت: دار احیاء التراث، 1420هـ.ق.
62) فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، قم: نشر هجرت، 1419هـ.ق.
63) فیروز آبادى، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، بیروت: دار الکتب العلمیه، 1415هـ.ق.
64) قرشى، علی اکبر، قاموس قرآن، تهران: دار الکتب الاسلامیه‏، 1371.
65) قمى، على بن ابراهیم، تفسیر القمی‏، قم: دارالکتاب، بی تا.
66) کلینی، کافی، اسلامیه، بی جا، بی تا.
67) گنجى شافعى‏، محمد بن یوسف‏، کفایت الطالب فی علی بن ابی طالب، بیروت: دار احیاء التراث، بی تا.
68) مراغی، احمد بن مصطفی، تفسیر المراغی، بیروت: داراحیاء التراث العربى‏، بی تا.
69) مرعشى قاضى، نور الله، إحقاق الحق و إزهاق الباطل‏، قم: مکتبه آیه الله المرعشی النجفی‏، بی تا.
70) مروارید، حسنعلى، تنبیهات حول المبدأ و المعاد، مشهد: آستان قدس رضوی، بی تا.
71) مصطفوی حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، بیروت: دار الکتب العلمیه، 1430هـ.ق.
72) مظفر، محمد حسین، ترجمه دلایل الصدق‏، امیر کبیر، بی جا، بی تا.
73) مظفری، حیدر، بازخوانی تحولات تاریخی واعتقادی امامت، قم: آشیانه مهر، 1390.
74) معرفت، محمد هادی، التفسیر والمفسرون، الجامعه الرضویه، 1419هـ.ق.، بی جا.
75) مفید، الإرشاد فی معرفه حجج الله على العباد، کنگره شیخ مفید، بی جا، بی تا.
76) مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان،، بیروت: دار احیاء التراث، 1423هـ.ق.
77) المقری الفیومی، علی، المصباح المنیر، قم: دارالهجره، 1405هـ.ق.
78) مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1366.
79) موسى، حسین یوسف‏، الإفصاح‏، قم: مکتب الاعلام الاسلامی‏، بی تا.
80) نجار زادگان، فتح الله، تفسیر تطبیقی، قم: نشر المصطفی، 1389.
81) نیشابوری، حسن بن محمد، غرائب القرآن، بیروت: دارالکتب العلمیه‏، 1416هـ.ق.
1 ) سید رضی، نهج البلاغه، خطبه 138 ص 183.
2) شهابی، علی‌اکبر، احوال و آثار محمد بن جریر طبری. ص 170.
3) طبری، محمد بن جریر، جامع البیان، ج 1، ص4.
4) الخطیب البغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج2، ص 161.
5) همان.
6) الخطیب البغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج2، ص 161.
7) داوودی، علی بن احمد، طبقات المفسرین، ج 2، ص 114.
8) ذهبی، محمد حسین، التفسیر والمفسرون، ج 1، ص 205.
9) معرفت، محمد هادی، التفسیر و المفسرون، ج 2، ص 314 – ذهبی، التفسیر والمفسرون، ج 1، ص 205 .
10) همان.
11) ابن درید، محمد بن حسن، جمهره اللغه، ج 1، ص 60.
12) طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، ج 6 ص – المقری الفیومی علی، المصباح المنیر، ج 1 ص 3 – راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص87.
13) فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ج 5، ص 1866 – إبن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، ج 1 ص 29 – طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، ج 6 ص – ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغه، ج 15ص457 – حسینی زبیدی، محمد، تاج العروس، ج 16، ص35.
14) فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ج 5، ص 1866 – إبن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، ج 1 ص 29 – طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، ج 6 ص – ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغه، ج 15ص457 – حسینی زبیدی، محمد، تاج العروس، ج 16، ص35.
15) راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص87 – إبن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، ج 1 ص 29 – ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغه، ج 15ص457 – حسینی زبیدی، محمد، تاج العروس، ج 16، ص35 – فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ج 5، ص 1866.
16) حسینی زبیدی، محمد، تاج العروس، ج 16، ص35 – راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص87.
17) راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص87 – فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ج 5، ص 1866 – حسینی زبیدی، محمد، تاج العروس، ج 16، ص35 – جوهری اسماعیل بن حماد، الصحاح، ج5، ص 1866.
18) راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص87 – حسینی زبیدی، محمد، تاج العروس، ج 16، ص35 – طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، ج 6 ص.
19) راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص87 – فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ج 5، ص 1866 – إبن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، ج 1 ص 29 – جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، ج 5، ص 1866.
20) راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص87 – حسینی زبیدی، محمد، تاج العروس، ج 16، ص 35.
21) راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص87.
22) حسینی زبیدی، محمد، تاج العروس، ج 16، ص35 – ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغه، ج 15ص457.
23) عظیمی‌فر، علی‌رضا، قرآن وامامت اهل بیت?، دانشکده اصول دین 1389ص50.
24) ربانی گلپایگانی، علی، امامت در بینش اسلامی.
25) میر سید شریف، التعریفات، ج1، ص 16 – ایجی، میر سید شریف، شرح المواقف، ج 8، ص 345 – فاضل مقداد، ارشاد الطالبین إلی نهج المسترشدین، ص 326.
26) طوسی، خواجه نصیرالدین‏، قواعد العقائد، ص 83.
27) معتزلی، عبدالجبار، شرح الاصول الخمسه، ص 509.
28) شریف، مرتضی، رسائل الشریف مرتضی، ج 2، ص 264.
29) تفتازانی، سعد الدین‏، شرح المقاصد، ج 5، ص 232.
30) رفیق عجم، موسوعه مصطلحات ابن خلدون، ج 2، ص 58.
31) مظفری، حیدر، بازخوانی تحولات تاریخی واعتقادی امامت، ص 55.
32) خرازی، سیدمحسن، بدایه المعارف، ص8.
33) عظیمی‌فر، علی‌رضا، قرآن و امامت اهل بیت?، ص 51.
34) موسی، حسین یوسف،‏ الإفصاح،‏ ج 1، ص 326.
35) فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج 3، ص 453 – ابن سیده، علی بن اسماعیل،‏ والمحکم و المحیط الأعظم،‏ ج 4، ص 354 – حسینی زبیدی، محمد، تاج العروس، ج 14، ص 35.
36) جوادی آملی، عبدالله، شمیم ولایت، ص 343.
37) هود/ 45.
38) همان/ 46.
39) جوادی آملی، عبدالله، شمیم ولایت، ص343، با کمی اضافات.
40) راغب اصفهانی، مفردات، ج 1، ص 151.
41) همان، ص790.
42) سیره ابن هشام، ج 4، ص 38.
43) جوادی آملی، عبدالله، شمیم ولایت، ص 344.
44) هود/ 73.
45) احزاب/ 33.
46) قرشی، علی‏اکبر، قاموس قرآن، ج 1، ص 136.
47) نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 158 – نیشابوری، صحیح مسلم، ج 4 ص 1883 – ترمذی، السنن، ج 5، ص 325 – ابن اثیر، اسد الغابه، ج 2، ص 29.
48) طباطبایی، المیزان، ج 16، ص 311.
49) برای نمونه به]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *