مقاله رایگان درباره تجزیه واریانس

نوامبر 30, 2018 0 Comments

NA: بیانگر این می باشد که پیش بر غیر محرک می باشد.
به ترتیب بیانگر بقایای بسته بندی شده وبقایای دست نخورده می باشند.NB و B
به ترتیب بیانگر استفاده از ردیف تمیزکن و عدم استفاده از ردیف تمیزکن می باشند.NRC و RC
4-5- ارزیابی شاخص های کاشت
، یبمنب et al, 2006) Tیا و ردیف تمیزکن بر روی عمق کاشت با نتایج پژوهش ی دار می باشند و سایر منابع تغییر معنی دار نمی باشند.
ت ک
در ارزیابی یک کارنده، شاخص های فاصله کاشت (شامل شاخص چندتایی، نکاشت، کیفیت تغذیه و دقت) تحت تاثیر موزع بذر کارنده قرار دارد. موزع بذر تحت تاثیر چرخ محرک خود که زمین گرد می باشد، قرار می گیرد. این چرخ نیز به نوبه خود تحت تاثیر شرایط زمین از جمله بقایای گیاهی موجود روی خاک و ناهمواری های زمین قرار می گیرد. به عنوان مثال با افزایش مقدار بقایای سطحی و همچنین میزان و اندازه کلوخه های موجود، احتمال عدم چرخش چرخ محرک سیستم موزع بذر کارنده افزایش می یابد و باعث افزایش فاصله بین دانه های کاشت شده می گردد.
در پژوهش حاظر تنها منبع تغییر فواصل کاشت، میزان بقایای سطحی روی ردیف های کاشت می باشد. به عنوان مثال با افزایش بقایای سطحی از یک مقدار مشخص احتمال سرش چرخ محرک موزع بذر افزایش می یابد و باعث افزایش فاصله بین دانه های کاشته شده می گردد و درنتیجه این امر مقدار شاخص نکاشت و دقت افزایش می یابد (که مطلوب نمی باشد) و شا خص کیفیت تغذیه کاهش می یابد. اما شاخص چندتایی تغییری نمی کند. زیرا شاخص چند تایی بیشتر تحت تاثیر سرعت پیشروی قرار می گیرد (Raoufat et al, 2006).
4-5-1- ارزیابی شاخص چند تایی
جدول (4-17) تجزیه واریانس شاخص چندتایی را نشان می دهد. با توجه به جدول هیچکدام از منابع تغییر روی شاخص چندتایی اثر معنی داری ایجاد نکرده است. شاخص چند تایی بیشتر تحت تاثیر سرعت پیشروی قرار دارد به طوریکه در سرعتهای بالاتر از 7 کیلومتر بر ساعت به علت نوسانات زیاد کارنده، بذرهایی که تحت مکش هوا به سوراخهای صفحه بذر چسپیده اند، قبل از اینکه به موقعیت اصلی سقوط خود برسند از صفحه بذر جدا شده و از طریق لوله سقوط به داخل شیار می ریزند و بنابراین عمل چند کاشتی اتفاق می افتد (Raoufat et al, 2006).
اما با توجه به اینکه در این پژوهش سرعت پیشروی ثابت و برابر 7 کیلومتر بر ساعت می باشد طبیعی است که منابع تغییرات فوق نتوانند روی شاخص چند تایی اثر معنی داری داشته باشند.
جدول 4-12: تجزیه واریانس شاخص چند تایی (multiple index).
Fs
میانگین مربعات
درجه آزادی
منابع تغییرات
192/0ns
965/1
2
بلوک
618/0ns
677/0
3
نسبت سرعت
359/0ns
977/0
1
میزان بقایا
876/0ns
027/0
1
ردیف تمیزکن
330/0ns
339/1
3
نسبت سرعت و بقایا
898/0ns
018/0
1
ردیف تمیزکن وبقایا
860/0ns
282/0
3
نسبت سرعت و ردیف تمیزکن
556/0ns
793/0
3
نسبت سرعت، بقایا و ردیف تمیزکن
126/1
30
خطای آزمایش
**، * و ns به ترتیب اختلاف معنی در سطح 1%، 5 % و عدم اختلاف معنی دار.
شکل 4-5: اثر برهمکنش نسبت سرعت، میزان بقایای اولیه و ردیف تمیزکن بر شاخص چند تایی
2/1، 2 و3 بیانگر نسبتهای سرعت می باشند.
NA: بیانگر این می باشد که پیش بر غیر محرک می باشد.
به ترتیب بیانگر بقایای بسته بندی شده وبقایای دست نخورده می باشند.NB و B
به ترتیب بیانگر استفاده از ردیف تمیزکن و عدم استفاده از ردیف تمیزکن می باشند.NRC و RC
4-5-2- ارزیابی شاخص نکاشت
جدول (4-21) تجزیه واریانس شاخص نکاشت را بیان می کند. با توجه به جدول مذکور اثر نسبت سرعت، میزان بقایا، ردیف تمیز کن روی شاخص نکاشت در سطح 1% و اثر متقابل ردیف تمیزکن و بقایا در سطح 5% معنی دار می باشند و سایر منابع تغییر اثر معنی داری روی شاخص نکاشت ندارند.
جدول (4-14) اثر برهمکنش ردیف تمیزکن و نسبت سرعت رانشان می دهد. با تغییر نسبت سرعت از حالت غیر محرک به 2/1 در هر یک از حالات استفاده یا عدم استفاده از ردیف تمیزکن، هیچ تغییر معنی داری حاصل نشد. اما تغییر نسبت سرعت از 2/1 به 2 مقدار شاخص نکاشت را به طور معنی داری کاهش داد. اما تغییر نسبت سرعت از 2 به 3 تغییر معنی داری در مقدار این شاخص ایجاد نکرد.
همانطور که در فصل دوم بحث شد شاخص نکاشت خود تحت تاثیر بقایای گیاهی موجود روی ردیف کاشت و ناهمواریهای زمین قرار می گیرد. به عنوان مثال هر چه بقایای سطحی روی ردیف های کاشت بیشتر باشد احتمال سرش چرخ محرک موزع بذر بیشتر شده و بنابراین مقدار شاخص نکاشت افزایش می یابد.
به دلیل اینکه بین نسبت های سرعت غیر محرک و 2/1 از نظر میزان بقایای سطحی هیچ اختلاف معنی داری وجود نداشت (رجوع شود به جدول 4-2) بنابراین شاخص نکاشت هم در طی این افزایش نسبت سرعت تغییر معنی داری نکرده است. اما افزایش نسبت سرعت از 2/1 به 2 مقدار بقایای سطحی به طور معنی داری کاهش داده است که این کاهش بقایا موجب شده است که شاخص نکاشت به طور معنی داری کاهش یابد که مطلوب می باشد. با افزایش نسبت سرعت از 2 به 3 چون میزان بقایای سطحی به طور معنی داری تغییری نکرده است. مقدار این شاخص هم تغییر معنی داری نکرده است (رجوع شود به جدول 4-2).
با توجه به جدول ضمیمه ردیف تمیزکن با کنار زدن بقایای سطحی و در نتیجه کاهش سرش چرخ محرک موزع بذر موجب کاهش معنی دار این شاخص شده است که این نتیجه با پژوهش (Raoufat and matbooei, 2006) موافق است.
جدول (4-15) مقایسه میانگین اثر متقابل میزان بقایا و ردیف تمیزکن را نشان می دهد. با توجه به جدول تمامی سطوح دارای اختلاف معنی دار می باشند. به طور کلی جدول فوق بیان می کند که خارج کردن بقایا از مزرعه و همچنین استفاده از ردیف تمیزکن با کاهش میزان بقایای سطحی موجود روی ردیف های کاشت موجب کاهش مقدار این شاخص شده است که این با پژوهش (Raoufat et al, 2006) موافق است.
شکل (4-6) مقایسه میانگین اثر متقابل نسبت سرعت، میزان بقایا و ردیف تمیزکن را نشان می دهد. با توجه به نمودار کمترین مقدار این شاخص مربوط به تیمار (3, B, RC) و بیشترین آن مربوط به تیمار (1.2, NB, NRC) می باشد. اما چون بین نسبت سرعت 2و 3 اختلاف معنی داری وجود ندارد بنابراین تیمار (2, B, RC) به عنوان بهترین تیمار معرفی می شود.
جدول 4-13: تجزیه واریانس شاخص نکاشت (miss index).
Fs
میانگین مربعات
درجه آزادی
منابع تغییرات
136/0ns
151/1
2
بلوک
**053/58
281/643
3
نسبت سرعت
**808/51
683/574
1
میزان بقایا
**258/1251
200/13865
1
ردیف تمیزکن
625/1ns
003/18
3
نسبت سرعت و بقایا
*950/6
013/77
1
ردیف تمیزکن و بقایا
**946/18
947/209
3
نسبت سرعت و ردیف تمیزکن
782/2ns
833/30
3
نسبت سرعت، بقایا و ردیف تمیزکن
081/11
30
خطای آزمایش
**، * و ns به ترتیب اختلاف معنی در سطح 1%، 5 % و عدم اختلاف معنی دار.
جدول 4-14: اثربرهمکنش ردیف تمیزکن و نسبت سرعت بر شاخص نکاشت (درصد)
میانگین
بدون ردیف تمیزکن
با ردیف تمیزکن
نسبت سرعت
167/43a
700/63A
633/22C
غیر محرک
100/44a
800/64A
400/23C
2/1
250/31b
750/47B
750/17D
2
700/30b
950/43B
450/17D
3
300/54a
308/20b
میانگین
میانگین های با حروف کوچک و بزرگ مشابه به ترتیب برای اثرات اصلی و برهمکنش در هر ردیف و ستون با هم اختلاف معنی داری ندارند (دانکن 5% ).
جدول 4-15: اثر برهمکنش ردیف تمیزکن و میزان بقایای اولیه بر شاخص نکاشت (درصد)
میانگین
بدون ردیف تمیزکن
با ردیف تمیزکن
میزان بقایا
846/33b
570/49B
117/18D
بقایای بسته بندی شده
762/40a
020/59A
500/22C
بقایای دست نخورده
300/54a
308/20b
میانگین
میانگین های با حروف کوچک و بزرگ مشابه به ترتیب برای اثرات اصلی و برهمکنش در هر ردیف و ستون با هم اختلاف معنی داری ندارند (دانکن 5% ).
شکل 4-6 اثر برهمکنش نسبت سرعت، میزان بقایای اولیه و ردیف تمیزکن شاخص نکاشت
2/1، 2 و3 بیانگر نسبتهای سرعت می باشند.
NA: بیانگر این می باشد که پیش بر غیر محرک می باشد.
به ترتیب بیانگر بقایای بسته بندی شده وبقایای دست نخورده می باشند.NB و B
به ترتیب بیانگر استفاده از ردیف تمیزکن و عدم استفاده از ردیف تمیزکن می باشند.NRC و RC
4-5- 3- ارزیابی شاخص کیفیت تغذیه
جدول (4-15) تجزیه واریانس شاخص کیفیت تغذیه را نشان می دهد. این جدول بیان می کند که نسبت سرعت، میزان بقایا، ردیف تمیزکن روی شاخص فوق در سطح 1% تاثیر معنی داری دارند و همچنین اثر متقابل ردیف تمیزکن و بقایا و اثر متقابل نسبت سرعت و ردیف تمیزکن روی شاخص مذکور در سطح 1% معنی باشند و سایر منابع تغییر معنی دار نمی باشند.
جدول (4-16) اثر برهمکنش ردیف تمزکن و نسبت سرعت را بیان می کند. تغییر نسبت سرعت از حالت غیر محرک به 2/1 در هر یک از سطوح استفاده یا عدم استفاده از ردیف تمیزکن تغییر معنی داری در این شاخص ایجاد نکرده است. اما تغییر نسبت سرعت از 2/1 به 2 مقدار این شاخص به طور معنی داری افزایش داده است که مطلوب می باشد. با افزایش نسبت سرعت از2 به 3 مقدار این شاخص اگرچه افزایش یافته است اما معنی دار نمی باشد. با توجه به این جدول استفاده از ردیف تمیزکن در هریک از سطوح استفاده یا عدم استفاده از ردیف تمیزکن به دلیل کاهش بقایای سطحی موجب افزایش معنی دار مقدار شاخص فوق شده است.
توضیح اینکه معنی دار بودن یا نبودن شاخص فوق به میزان بقایای سطحی بر می گردد به طوریکه اگر میزان بقایای سطحی به طور معنی داری افزایش یابد مقدار شاخص فوق به طور معنی داری کاهش می یابد.به طور کلی با افزایش میزان بقایا در هر یک از سطوح نسبت سرعت مقدار شاخص فوق کاهش می یابد.
جدول (4-28) اثر برهمکنش میزان بقایا و ردیف تمیزکن را نشان می دهد. جدول مذکور به طور کلی بیان می کند که استفاده از ردیف تمیزکن و خارج کردن بقایا به دلیل کاهش بقایای سطحی موجب افزایش مقدار شاخص فوق گردیده است و این نتیجه با پژوهش (Raoufat et al, 2006) موافق است.
شکل (4-7) مقایسه میانگین اثر متقابل ردیف تمیزکن و نسبت سرعت را نشان می دهد. با توجه به نمودار کمترین مقدار شاخص فوق مربوط به تیمار (1.2, NB, NRC) و بیشترین مقدار آن مربوط به تیمار (3, B, RC) می باشد. به دلیل تینکه بین نسبت سرعت 2 و 3 اختلاف معنی داری وجود نداشته بنابراین تیمار (2, B, RC) به عنوان بهترین تیمار معرفی می شود.
جدول 4-16: تجزیه واریانس شاخص کیفیت تغذیه (QFI).
Fs
میانگین مربعات
درجه آزادی
منابع تغییرات
666/0ns
945/5
2
بلوک
**110/70
740/625
3
نسبت سرعت
**741/69
440/622
1
میزان بقایا
**147/1549
137/13826
1
ردیف تمیزکن
505/2ns
361/22
3
نسبت سرعت و بقایا
**360/8
625/74
1
ردیف تمیزکن و بقایا
**246/22
550/198
3
نسبت سرعت و ردیف تمیزکن
827/2ns
237/25
3
نسبت سرعت، بقایا و ردیف تمیزکن
925/8
30
خطای آزمایش
**، * و ns به ترتیب اختلاف معنی در سطح 1%، 5 % و عدم اختلاف معنی دار.
جدول 4-17: اثربرهمکنش ردیف تمیزکن و نسبت سرعت بر شاخص کیفیت تغذیه (درصد)
میانگین
بدون ردیف تمیزکن
با ردیف تمیزکن
نسبت سرعت
233/41b
700/20D
766/61B
غیر محرک
695/40b
241/20D
150/61B
2/1
000/53a
450/39C
550/66A
2
900/53a
550/40C
250/67A
3
235/30b
179/64a
میانگین
میانگین های با حروف کوچک و بزرگ مشابه به ترتیب برای اثرات اصلی و برهمکنش در هر ردیف و ستون با هم اختلاف معنی داری ندارند (دانکن 5%).
جدول 4-18: اثربرهمکنش]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *