منابع مقاله با موضوع کار کودک، دانش آموزان، دانش آموز

نوامبر 30, 2018 0 Comments

فصل سوم
روششناســی
در این فصل توضیحاتی در زمینه پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونهگیری، ابزارهای مورد استفاده در پژوهش، طرح پژوهش و روش تحلیل دادهها ارائه شده است.
3-1 طرح تحقیق
در این پژوهش از طرح تک آزمودنی120 با پیش آزمون و پس آزمون. بدون گروه گواه استفاده شده است. یکی از مفروضههای بنیادی تحقیق تک آزمودنی، شناخت رفتار به عنوان پدیدهای طبیعی است که در سطح ارگانیسم به وقوع میپیوند. با توجه به این که تمرکز بر هر فـرد در علومی چون روانپزشکی و روانشناسی اهمیت زیادی دارد (مورگان و مورگان121،2009)،” طـرحهای تک آزمودنی امـکان فردیسازی مداخلات را برای آزمودنـیها فراهـم میسازند. از دیگر مزایای این نوع مطالعات اجرا شدن توسط یک متخصص مستقل و یک تیم کوچک است که این امر طبعاَ به منابع محدود نیازمند است” (به نقل از مهاجری،1390).
نمایش نمادین طرح پژوهشی حاضر به صورت زیر است:
مرحله پس آزمون و پیگیری
مداخله
پنج مرحله پیش آزمون (خط پایه)
O6 O7 O8 O9 O10
X
O1 O2 O3 O4 O5
در موقعیت O1- O5 (خط پایه اول) تا (خط پایه پنجم) ارزیابی متغیرهای وابسته (لکنت و اضطراب) پیش از اعمال متغیر مستقل انجام شده است. ارزیابی (خط پایه اول) سه هفته قبل از آغاز درمان و (خط پایه پنجم ) قبل از آغاز اولین جلسه درمان انجام پذیرفت.X نشان دهنده اجرای مرحله درمان است که شامل 16 جلسه درمان میباشد (که در هر جلسه 2 ساعت، به تمرین گروهی و انفرادی آواز ملودیک پرداخته شده است).O6 -O10 نیز نشان دهنده ارزیابی متغیرهای وابسته در پس آزمون است؛ به عبارتی پس از اتمام 16 جلسه تمرین به مدت سه هفته و هر سه روز یک بار بر اساس “مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان122(RCMAS)” و “مقیاس شدت لکنت کودکانSSI-3 ” از آزمودنیها گرفته شد.
3-2 جامعهپژوهشی
جامعه آماری در این پژوهش کلیهی دانشآموزان پسر مقطع ابتدایی شهرستان الشتر، که به تشخیص اولیای مدرسه و والدین و تایید با آزمون شدت لکنت در کودکان توسط پژوهشگر، تشکیل میدهد.
3-3 نمونه و شیوه نمونهگیری
نمونهگیری در این پژوهش، با توجه به ماهیت خاص تحقیق، هدفمند بود. و میان کلیه مدارس پسرانه ابتدایی موجود در سطح شهرستان الشتر، دانش آموزانی که دارای لکنت بودند توسط اولیای مدرسه به پژهشگر معرفی شدند.
در قدم اول از این تعداد دانشآموزان آزمون شدت لکنت (SSI-3 ) گرفته شد، پس از آنکه لکنت داشتن این افراد بر پژوهشگر محرز گردید، تعداد 9 نفر از آنها ـ که به طور قطع دارای لکنت بودند ـانتخاب شدند. آموزش به اولیا و مادران دانش آموزان به منظور پیشبرد بهتر اهداف بیش از هر چیز لازم مینمود؛ از این رو در گام بعد دو جلسه حضوری جهت توجیه و آموزش مادران تدارک دیده شد و در این جلسات تلاش شد تا نحوه استفاده از ابزار موسیقی مورد استفاده در تحقیق و تکالیف در خانه به والدین آموزش داده شود و در انتها فرمهای رضایتنامه، که پیش از تشکیل جلسه تهیه شده بود، در بین والدین توزیع گردید تا رسماً و کتباً موافقت خود را اعلام نمایند و اینجا در واقع نقطه شروع کار بود. که به شرح زیر شروع شد.
1- آموزش والدین به خصوص مادران (آموزش نوع ترانه، تمرین سازدهنی و فلوت و نفسگیری درمنزل)
2- گرفتن پیشینه از کودکان
3- مشخص کردن روزهای آموزش و زمان برای آنها به قرار دو ساعت در هر جلسه و به شکل گروهی
4- تهیه متنی جهت روخوانی برای تشخیص و میزان تغییر مقدار لکنت کودکان در طول درمان( اینها از کتابهای درسی یا بر اساس متن کتابهای درسی هر پایه برای هر کودک انتخاب شد. تعداد هجاهای انتخابی رو خوانی برای هر پایه به شرح زیر است:
5- پایه سوم 464، پایه چهارم 417، پایه پنجم 400، پایه ششم 568) 5 – فیلم بردار و ضبط صدا حین کار
قبل از اجرای مداخله به مدت سه هفته هر سه روز یکبار، از آزمودنیها پنج خط پایه (آزمون شدت لکنت کودکان3 و آزمون اضطراب)گرفته شد. پس از سه جلسه خـط پایه دو نفر از آزمودنـیها به علت عدم همکاری والدین و بینظمی، از جامعه آماری حذف شدند. همچنین در طی جلسات سوم و چهارم دو نفر از آزمودنیها به علت مشکلات شخصی از ادامه همکاری انصراف دادند. سپس جلسات درمان به مدت 16 جلسه و هر دو روز یکبار انجام پذیرفت. بعد از اتمام جلسات درمانی، به مدت سه هفته هر سه روز یک بار از آزمودنیها پس آزمون گرفته شد بیوگرافی هر یک از آزمودنیها به شرح زیر میباشد.
نام
سن
تحصیلات پدر
تحصیلات مادر
شغل پدر
شغل مادر
خواهر و برادر
سابقه بیماری
سابقه بیماری درخانواده
علی رضا
12
کارشناسی
دیپلم
مهندسی عمران
خانه دار
1خواهر
1برادر
لوزه داشتن خفیف
—–
کیارش
9
ابتدایی
دیپلم
آزاد
خانهدار
2خواهر و برادر
تشنج در در دو سالگی
—–
امیرعلی
10
ابتدایی
سیکل
نظامی
خانه دار
1خواهر و 1برادر
سردرد خفیف، وزن پاپین زمان تولد
میگرن خفیف در خانواده ی پدری
ابوالفضل
12
ابتدایی
سیکل
مکانیک
خانهدار
1خواهر
——-
خانواده پدری دارای لکنت
محمد
12
دیپلم
سیکل
کشاورز
خانه دار
2 خواهر و 1 برادر

لکنت درخانواده پدر ی
3-3-1 ملاکهای ورود به پژوهش
1- مقطع تحصیلی کودک، ابتدایی باشد.
2- سن آنها بین 7 تا 12 سال باشد.
3- دارای لکنت باشند.
4- فاقد بیماریهای جسمی و روحی مورد تأیید نظام پزشکی و روانپزشکی باشند.
5- خانوادهی آزمودنیها از لحاظ اجتماعی در تقریبا در یک سطح باشند.
3-3-2 ملاکهای خروج از پژوهش
1- از آنجایی که حضور منظم و پیوسته آزمودنیها و انجام تکالیف خانگی، از ضروریات این پژوهش بهشمار میرود، چنانچه برای آزمودنی از شرکت در جلسات با این شرایط معذور بود و در اجرای تکالیف محول در منزل با سایرین هماهنگ نبود، از درمان کنار گذاشته میشد.
2- عدم حضور در بیش از سه جلسه موجب کنار گذاشتن آزمودنی از گروه میشد.
3-3-3 ملاحظات اخلاقی
1-فیلمبرداری و ضبط از جلسات با اطلاع و رضایت والدین انجام شود.
2-شرکت آزمودنیها در این پژوهش به شکل داوطلبانه بوده و آنها میتوانستند در هر مرحله از ادامه درمان کنارهگیری کنند.
3-والدین پس از دریافت توضیحات اولیه در خصوص فرایند درمان از پژوهشگر اصلی و امضای فرم رضایتنامه، رضایت آگاهانه خود را جهت شرکت در مراحل درمان رسماً اعلام دارند.
4-به والدین گفته شد این درمان در قالب یک پژوهش اجرا خواهد شد.
3-4 ابزارهای سنجش و مداخلهگری
در این پژوهش از دو پرسشنامه بهعنوان ابزارهای گردآوری اطلاعات پژوهشی استفاده شده است.
مقیاس تجدید نظر شدهی اندازهگیر شدت لکنت کودکان3 SSI-3)123) جهت اندازه گیری شدت لکنت.
مقیاس تجدید نظر شدهی اضطراب آشکار کودکان124(RCMAS) جهت اندازهگیری اضطراب و ابزارهای موسیقی مورد استفاده .
3-4-1 مقیاس تجدید نظر شده شدت لکنت کودکان3 (SSI-3)
“ابزار-SSI مقیاس 3 یکی از شناخته شدهترین سنجش شدت لکنت بوده که بر مبنای دفعات بروز لکنت، مدت زمان اسپاسمهای کلامی و دفعات بروز حرکات اضافه در سایر اندامها هنگام گفتار میتواند شدت لکنت را ارزیابی کند. سومین نسخه ویرایش شده این آزمون به زبان فارسی برگردان شده است و طبق بررسی به عمل آمده دارای پایایی بالایی (80/0=r) در سنجش شدت لکنت کودکان مدرسه رو میباشد. برطبق این مقیاس، نمره10-6 به لکنت خیلی خفیف، نمره 11 -12به لکنت خفیف، نمره27-20رو به متوسط، نمره 35-28 به لکنت شدید و نمره 36 به بالا به لکنت خیلی شدید اطلاق میگردد” (به نقل از زمانی و همکاران،1390). آزمون شدت لکنت-3 (ریلی125 1994) یکی از آزمونهای معتبر و شاخته شده در جهان است و کاربرد بالینی و پژوهشی وسیعی دارد. این آزمون به سنجش شدت لکنت در کودکان پیش دبستانی و بزرگسالان میپردازد و لکنت را از سه بعد فراوانی، دیرش و رفتارهای فیزیکی همواره مورد سنجش قرار میدهد. آزمون شدت لکنت کودکان( SSI-3 ) از روایی سازه، صوری و محتوایی برخوردار است. برای تعیین پایایی و دقت و صحت برگرداندن گفتگوهای ضبط شده به نوشتار، ابتدا متون برگردانده شده، گفتارها برای چهار نفر گفتار درمانگر ارسال گردید و از آن ها خواسته شده است که در مورد صحت و دقت آنها اظهار نظر کنند. نتایج حاصل از اظهار نظرها نشان داد که 98/5 درصد بر روی نوع کلمه ها و 97/1 درصد بر روی ناروانی کلمات اتفاق نظر وجود داشت. بنابراین پایایی بین صاحب نظران از پایایی با?یی برخوردار بوده است و میتوان به نتایج اندازهگیری سنجش شدت لکنت اعتماد کرد(درخشانپور، حاتمی، افروز، آقاحسینی، نکوئی، 1390).
در پژوهشی که توسط بختیاری و همکاران (2010) در این پژوهش با توجه به این که انجام گرفت پایای درون فردی و میان فردی نسخه فارسی آزمون شدت لکنت -3 در کودکان 44 تا 80 ماه شامل ده پسر و دو دختر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بودکه دو بخش آزمون ـ که شامل”فراوانی و دیرش لکنت” است ـ بیش از 80 درصد توافق درون فردی و میان فردی وجود دارد. توافق میان فردی در بخش”رفتارهای فیزیکی به ترتیب 54 درصد و 62 درصد بود و در نمره کلی آزمون بیش از 80 درصد توافق مشاهد شد. با توجه به نتایج حاصل به نظر میرسد بهطور کلی نسخه فارسی آزمون شدت لکنت-3(SSI-3) به منظور سنجش شدت لکنت در کودکان پیش دبستانی فارسی زبان توسط آسیب شناس گفتار و زبان(چنانچه در شرایط آزمون اجرا شود) پایای لازم را داراست. البته گفتنی است که برای در نظر گرفتن نمره مربوط به بخش رفتارهای فیزیکی همراه (به صورت جداگانه) در سنجش بالینی باید احتیاط و دقت لازم را به کار بست. آزمون شدت لکنت از سه قسمت تشکیل شده است. قسمت اول این پرسشنامه شامل فراوانی میباشد که شدت لکنت را بر اساس تعداد هجاهای دارای لکنت میسنجد. دو قسمت دیگر این آزمون دیرش میباشد که میانگین زمانی سه مورد از طولانیترین موارد لکنت بر حسب دهم ثانیه را اندازهگیری میکند و سومین قسمت این آزمون حرکات فیزیکی همراه را ارزیابی میکند به شکل کامل در پیوست 1 ضمیمه شده است.
3-4-2 مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان126(RCMAS)
مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان (RCMAS) و یا” آنچه من فکر و احساس میکنم”127 نامگذاری شد. مقیاس RCMAS شامل 37 گویه (28گویه مربوط به اضطراب و 9 گویه دروغ سنج) میباشد که در مقابل هر گویه پاسخ “بلی” یا “خیر” وجود دارد. نمره این مقیاس از مجموع تمام پاسخهای “بلی”به گویهها محاسبه میگردد. سطح خواندن گویهها بهطور میانگین برای یک کودک 8 ساله در فرهنگ اصلی تنظیم شده است. بنابراین اجرای این مقیاس برای کودکان 6 و 7 ساله و کسانی که از نظر خواندن ضعیف هستند بهصورت شفاهی پیشنهاد میگردد. در خصوص روائی مقیاس RCMAS تاکنون مطالعات فراوانی صورت گرفته است و روائی سازه همزمان، محتوا و پیش بینی این مقیاس در پژوهشهای متفاوتی مورد تأیید قرار گرفته است (برای مثال مراجعه شود به رینولدز وریچموند128، 1970و1981؛کری129، فالس تیچ130 وکری ، 1994 و پرین ولست131، 1992). همچنین مطالعاتی متعدد در مورد پایائی مقیاس RCMAS، از ثبات نتایج با استفاده از روشهای بازآزمایی و آلفای کرونباخ حکایت میکند. ( برای مثال مراجعه شود به ویس نیوکسی132، مولیک133، گن شیفت و کوری134( 1987)؛ رینولیدز وپجت135، 1982؛ کلین ولست1361989؛ رینولدز وریچموند، 1978؛ ویلسون137، چی بایوا138، مجونی139، مسوکومی و همکاران 1990). در ایران نیز تقوی و علیشاهی (1382) پایائی و روائی این مقیاس را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس این بررسی پایائی مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان با استفاده از دو روش بازآزمایی و]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *