منابع مقاله درباره سناریو، آینده، زمانی

Kleiner (1995) درباره سناریو اظهار می کند:
“برخلاف باور بیشتر مردم در مورد سناریوها، هدف آنها پیش بینی نیست. شما نمی توانید پیش بینی کنید که چه اتفاقی خواهد افتاد: شما فقط چندین آینده بالقوه را پیشنهاد می کنید، احتمالاً هیچ یک از آنها رخ نخواهد داد اما سناریو آن چیزی است که شما را بشدت نسبت به نیروهای فعال وضعیت کنونی که در آن هستید آگاه می کند…. یک برنامه سناریویی چیزی نیست مگر یک کارگاه داستان نویسی، که در آن شرایطی ایجاد می شود تا ترجیحات شما ساخته شوند”.
Banster(1998) تفاوت روش سناریویی پیشینه ریزی32 و روشهای سنتی آماری را به شرح جدول زیر برشمرده اند: جدول4-1: تفاوت تحلیل به وسیله روش سناریو با روش های سنتی آماری
تحلیل به کمک روشهای سنتی آماری
تحلیل به کمک روش سناریویی
تاکید بر متغیرهای کمی
تاکید بر تصاویر کیفی
تاکید بیشتر بر جزئیات
تاکید بیشتر بر خروج از روند
نتایج بر مبنای شرایط کنونی
نتایج بر مبنای تصاویر آینده
از حال به آینده(پیش بینی)
از آینده به حال(پیشینه ریزی)
تحلیل های قطعی
تفکر خلاق
آینده بسته
آینده باز
آزمونهای آماری و اقتصادسنجی
استدلال امکان پذیری
از ساده به پیچیده
از پیچیده به ساده
از کمی به کیفی
از کیفی به کمی
تفکر یک جهته
تفکر چندجهته
مسئله مداری فعال
چشم انداز پیش فعال
فرض های ضمنی چندگانه
فرض های ساده شفاف
مجموعه گزینه های محدود
طیفی از گزینه های باز
تفکر مدل از پیش تعیین شده
آگاهی نسبت به سیگنال های عدم اطمینان 4-4-2 عناصر سناریو
سناریو دارای سه عنصر اصلی به شرح ذیل است (Finlay, 2000):
1. توصیف سناریو33: شامل توضیحی کلی در مورد هدف و آینده سناریو است. این بخش شامل هر صحنه یا وضعیت با جزئیات بوده و ممکن است چند صفحه باشد.
2. متغیرهای سناریو34: شامل روندها و رویدادهایی است که جهت های آینده را تعیین می کنند. این روندها بیشتر شامل روندهای کلان اقتصادی نظیر وضعیت تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم است. روندها عمدتا تابع گذر زمان بوده و به کمک تحلیل سری های زمانی نیز قابل استخراج است و نتیجه روندسازی آن نیز به آینده دوربرد قابل تعمیم است. ولی رویدادها در یک برهه از زمان یک باره رخ می دهد. رویدادها بیشتر غیر قابل پیش بینی بوده و نتایج آینده را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار می دهند.
3. زیر عنوانهای سناریو35؛ زیر عنوان های سناریو، رویدادها و روندهای متفاوتی را در فضای بحث یا بخشی از فعالیتهای مرتبط با توسعه سناریو پوشش می دهد. این زیر عنوان ها را غالباً به عنوان “تم”36 شناسائی کرده اند که محیطهای بیرونی و درونی متفاوتی از سناریو را پوشش می دهند. 4-4-3 انسجام درونی سناریو37
یک سناریو به روش معمول باید شامل داستانی باشد که زمان حال را همراه با زیربناهای منطقی به آینده نهایی مورد نظر38 توسعه میدهد. داستانی بودن و منطقی بودن به وضعیت نهایی مورد نظر اعتبار می بخشند و مهم تر اینکه از دلایل اصلی ایجاد سناریو حمایت می کنند(شکل 4-1). لازم است که هر منطق با وضعیت نهایی مورد نظر مورد بحث قرار گیرد تا به خوبی درک شود.
شکل 4-1: الگوی انسجام درونی سناریو (Bavarsad, 1997) 4-4-4 بعد زمانی سناریو
بعد زمانی سناریو خود بعنوان یک جزء اصلی در سناریوها لحاظ می شود و دوره تاثیر متغیرهای مورد مطالعه را نشان می دهد. افق زمانی سناریو همان دوره ای است که استراتژیست ها نسبت به متغیرها و چگونگی کنش آنها با شک و عدم اطمینان می نگرند. حداکثر زمانی که یک سناریو می تواند موثر باشد تحت نفوذ سه عامل زیر است (فینلی، 2000):
1. بازه زمانی که در آن تامین منابع تعهد می شود. مثلا در ساخت یک مجموعه صنعتی دوره زمانی یا افق سناریو می تواند تا پایان دوره ساخت نیز امتداد یابد.
2. دوره ای که طی آن برای اجرای سناریو می توان منافعی را تصور کرد.
3. اگر سازمان انعطاف بیشتری داشته باشد، می توان دوره سناریو را کوتاهتر در نظرگرفت(زیرا روندها، رویدادها و منابع لازم برای تحقق سناریو در سازمان منعطف زودتر رخ می نماید). 4-4-5 روشهای سناریوسازی]]>

Author: mitra6--javid

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *