منابع پایان نامه ارشد درمورد نرم افزار، کارشناسان

دانلود پایان نامه

اختصاص داده اند لذا از تمام این سوالات میتوان در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم استفاده کرد.
در این تحقیق، تحلیل عاملی تأییدی برای ساختار چندبعدی تحقیق، در دو مرحله انجام می گیرد. با این کار، احتمال خطا در مدل یابی معادلات ساختاری نهایی که ممکن است به دلیل خطای اندازه گیری هر بعد باشد، کاهش می یابد.
1) مجموعه شاخص های هر بعد (عامل) منحصراً بعد مربوط به خود را اندازهگیری میکنند. در این مرحله، تحلیل عاملی تأییدی، این مطلب را که آیا شاخصهایی که برای معرفی هر بعد ارائه
شدهاند، واقعاً معرف آن هستند یا نه، میآزماید و گزارش می دهد که شاخص های انتخابی با چه دقتی معرف یا برازنده بعد هستند.
2) مجموعه ابعاد (عوامل مرتبه اول) برای سنجش ساختار چند بعدی (عامل رتبه دوم) به کار میروند. در این مرحله، تحلیل عاملی تأییدی، این مطلب را که آیا ابعاد سنجش های خوبی برای ساختار چند بعدی هستند یا نه، می آزماید و گزارشی از دقت ابعاد در معرفی ساختار چند بعدی را ارائه می دهد (حنفی زاده و رحمانی، 1389).
برای حذف نشانگرها و هر کدام از شاخصها در هر یک از مراحل تحلیل عاملی، می توان از نظر کلاین (1380) بهره گرفت. از نظر وی معمول آن است که اگر بارهای عاملی بیش از 0.6 باشد، آنها را بالا و چنانچه بالاتر از 0.3 باشد، نسبتاً بالا برآورد می کنند. سایر بارهای عاملی کمتر از 0.3 را می توان نادیده گرفت. البته حنفی زاده و رحمانی (1389) معیار 0.4 را برای حذف هر عامل در تحلیل عاملی لحاظ
کردهاند. فورنل و لارکر (1981) نیز بار عاملی بالای 0.5 را برای هر شاخص مورد قبول می دانند.
در اینجا، ابتدا هر یک از عوامل فرعی در مدل تحقیق را با کمک روش تحلیل عاملی تأییدی به صورت مجزا مورد تحلیل قرار میگیرد تا از این طریق بتوان شاخصهای کلیدی در هر بخش مدل را شناسایی کرد. بعد از این کار عوامل مختلف را به صورت کلی، در کنار هم گذاشته و مدل اصلی تحقیق ارزیابی خواهد شد. همچنین با استفاده از آزمون آماری، تحلیل عاملی به بررسی اعتبار و برازش فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید در شرکت عقاب افشان پرداخته و همچنین وجود ارتباط معنیدار بین مدیریت دانش و مؤلفههای آن و عملکرد توسعه محصول جدید و مؤلفه های آن مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد.
3-9-2: تعیین برازش مدل
هدف از ارزیابی کل مدل این است که مشخص شود تا چه حد مدل با داده های تجربی مورد استفاده سازگاری و توافق دارد. مجموعه وسیعی از معیارها و شاخصهای برازندگی وجود دارد که میتواند برای اندازه گیری برازش کل مدل مورد استفاده قرار بگیرد و متأسفانه هیچ کدام از اینها در تمام جهات نسبت به بقیه برتری ندارد (کلانتری، 1388).
بطور کلی دو نوع شاخص برای آزمودن برازش مدل وجود دارد: شاخصهای خوب بودن مانند AGFI و NFI که هر چه مقدار آنها بیشتر باشد بهتر است. مقدار پیشنهادی برای چنین شاخص هایی 0.9 میباشد؛ در مقابل شاخصهای بد بودن مانند RMSEA و X2 وجود دارند که هر چه مقدار آنها کمتر باشد مدل برازش بهتری دارد و در جدول 3-4 بطور خلاصه شاخصهای زیر مورد بررسی قرار می گیرند (هومن، 1387).
جدول 3-3: برخی از آزمونهای برازندگی مدل در معادلات ساختاری (هومن، 1387)
نام آزمون
معیار اصلی
چه زمانی مدل برازنده است
تفاوت فراوانی مشاهده شده و
مورد انتظار
معنادار باشد (بزرگتر از میزان جدول)،
حساس به حجم نمونه
نسبت آمار کای دو به درجه آزادی
کمتر از 3 باشد
RPM
واریانس باقیمانده و کواریانس
هر چه به صفر نزدیکتر باشد
GFI
ارزیابی مقدار نسبی واریانس و کواریانس
بین صفر و یک. باید برابر یا بزرگتر از 0.9 باشد
AGFI
میانگین مجذورات به جای مجموع مجذورات در مدل بالا
بین صفر و یک . باید برابر یا بزرگتر از 0.9 باشد
RMSEA
خطای مجموع مجذورات میانگین
باید کوچکتر از 0.08 باشد
NFI
مقایسه مدل مورد نظر با مدل
باید بزرگتر از 0.9 باشد
3-9-3: آزمون فرضیات پژوهش از طریق تحلیل مسیر
یک مدل لیزرل از دو بخش مدل ساختاری و مدل اندازه گیری تشکیل شده است. مدل اندازه گیری شامل روابط بین متغیرها با شاخصهاست و مدل ساختاری شامل روابط علی بین متغیرها یا همان تحلیل مسیر است.
3-10: جمع بندی
بر اساس مطالب بیان شده روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از لحاظ متغیر کیفی است و از لحاظ ابزار جمع آوری داده ها توصیفی – پیمایشی است که به صورت همبستگی – علی انجام خواهد شد. برای جمع آوری اطلاعات ابتدا با کمک مطالعات کتابخانه ای و سپس به صورت میدانی و با ابزار پرسشنامه با طیف لیکرت (5 تایی) و در موارد خاص و موردنیاز مصاحبهی ساختار یافته استفاده گردید، لذا بر اساس چهارچوب نظری تحقیق، یک پرسشنامه برای مؤلفههای فرآیندهای مدیریت دانش و عملکرد توسعه محصول جدید به کار گرفته می شود.
جامعه آماری این تحقیق کلیه کارشناسان زنجیره تأمین شرکت عقاب افشان میباشد و نمونه از بین افرادی که حداقل سه سال سابقه کار در زمینه مدیریت داشته و یا حداقل یک ویژگی از خصوصیات زیر را داشته باشند.
1- دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی در رشتهی مدیریت یا اقتصاد باشند و یا دورههای آموزشی مدیریت دانش یا زنجیره تأمین و یا توسعه محصول را گذرانده باشد.
2- دارای گزارشات، تحقیقات یا مقالات علمی در حوزههای مدیریت دانش، توسعهی محصول و یا زنجیرهی تأمین باشند.
3- فعالیت اجرایی آنها در زمینه برنامهریزی استراتژی، توسعه محصول جدید یا مدیریت دانش باشد.
همچنین نمونه به صورت قضاوتی و هدفمند انتخاب گردیده است.
در نهایت برای بررسی پایایی از آزمون آلفا کرونباخ، برای بررسی مؤلفههای متغیرهای موجود در مدل تحقیق از تحلیل عاملی تأییدی مرحله 1 و 2، برای بررسی فرضیه های تحقیق از تحلیل مسیر استفاده شد. برای بررسی برازش مدل استفاده از شاخص های موجود در نرم افزار لیزرل و برای انجام تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و لیزرل استفاده گردید.
4-1: مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع‌آوری شده از موضوع مورد تحقیق می‌باشد؛ تجزیه و‌ تحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهمترین بخش‌های تحقیق محسوب می‌شود. داده‌های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرند.
محقق برای تجزیهوتحلیلآماری و پاسخگویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیمگیری در مورد رد یا تأیید فرضیهای که صورت‌بندی کرده است، میتواند از روشهای مختلفی استفاده نماید.
استفاده از هر یک از این روشها منوط به شرایطی است که محقق باید آنها را در رابطه با تحقیق خود مورد توجه قرار دهد. این روشها را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:
* آمار توصیفی
* آمار استنباطی
برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص‌های آماری به توصیف و تلخیص ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه در تحقیق شامل جنسیت، سن و… پرداخته می‌شود. در آمار تحلیلی این تحقیق به منظور آزمودن معناداری روابط میان سوالات و متغیرها و برازش مدل‌های اندازه‌گیری به دست آمده و سنجش روایی عاملی از تحلیل عاملی تأییدی2 استفاده گردیده است.
همچنین به منظور بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق از آزمون میانگین یک جامعه یا تی یک نمونه ای3 استفاده شده است و پس از بررسی روایی سوالات پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم، به منظور بررسی اثرات میان متغیرهای تحقیق از مدل معادلات ساختاری4 و بطور اخص تکنیک تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است.
4-2- تجزیه و تحلیل آمار توصیفی
ما در بخش اول پرسشنامه تحقیق حاضر، ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان شامل جنسیت، سن، و… را مورد بررسی قرار دادیم. که یافتههای این قسمت از پرسشنامه به صورت جداول و نمودار ارائه خواهد شد.
4-2-1- جنسیت
اولین سؤال جمعیت شناختی پرسشنامه تحقیق حاضر مربوط به جنسیت می‌باشد. همان‌طور که در جدول 4-1 نیز دیده می‌شود 0.81 درصد پاسخگویان ما را مردان تشکیل می دهند، در حالی که درصد پاسخگویان زن ما 0.16 درصد می‌باشد.
جدول 4-1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
96
0.81
زن
19
0.16
داده‌های از دست رفته5
3
0.03
جمع
118
100.0
نمودار 4-1: نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت
4-2-2- وضعیت تحصیلی
یکی دیگر از سؤالاتی که در بخش جمعیت شناختی بدان پرداخته شد مقطع تحصیلی پاسخگویان بود. ما بدین منظور از سه گزینه لیسانس، فوق لیسانس و دکتری استفاده نمودیم. جدول 4-2 چگونگی توزیع نمونه آماری تحقیق حاضر را در سه گروه فوق نشان می‌دهد.
جدول 4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی
تحصیلات
فراوانی
درصد
لیسانس
73
0.61
فوق لیسانس
39
0.33
دکتری
4
0.04
داده‌های از دست رفته
2
0.02
جمع
118
100.0
4-3 : نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی
همانطور که نمودار فوق نشان می‌دهد 0.61 درصد از نمونه آماری تحقیق حاضر در مقطع کارشناسی و 0.39 درصد در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل میباشند این در حالی است که مقطع دیگر یعنی دکتری تنها 0.04 درصد را به خود اختصاص داده است.
4-3-1: سابقه کاری
یکی دیگر از سوالاتی که ما در بخش جمعیت شناختی بدان پرداختیم سابقه کاری پاسخ دهنده‌ها بود. ما بدین منظور از پنج گزینه استفاده نمودیم. جدول 4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب وضعیت سابقه کاری نشان می‌دهد.
جدول 4-3: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کاری
سابقه کاری
فراوانی
درصد
3-5 سال
23
0.19
5-7 سال
10
0.08
7-10 سال
42
0.36
10-15 سال
35
0.30
15 سال به بالا
3
0.03
داده‌های از دست رفته
5
0.04
جمع
118
100.0
4-3 -2: نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کاری
همانطور که در نمودار فوق دیده می‌شود 0.36 درصد پاسخگویان از نظر سابقه کاری بازه 7-10 سال را به خود اختصاص داده‌اند و از سوی دیگر پاسخگویان با سابقه کاری 15 سال به بالا با 0.03 درصد کمترین درصد را به خود اختصاص داده‌اند.
4-3-3 وضعیت متغیرهای تحقیق
آمار استنباطی آن ‌قسمت ‌از آمار است‌ که ‌به ‌برآورد و آزمون فرضیه ها در خصوص پارامترهای‌ جامعه ‌از روی ‌نمونه ‌می‌پردازد. استنباط‌هایی ‌که ‌از نمونه ‌میشود نمی‌تواند قطعی ‌باشد و این ‌استنباط‌ها احتمالی‌ هستند و لذا باید مبانی‌ نظریه‌ احتمال‌ را در بیان‌ آنها بکار گیریم‌. در واقع هدف نهایی آمار استنباطی برآورد ویژگی‌های جامعه است. در ادامه به منظور بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق یعنی مدیریت دانش و عملکرد توسعه محصول جدید و همچنین ابعاد هر یک از متغیرهای تحقیق، از آزمون فرض آماری میانگین یک جامعه یا به عبارتی از آزمون تی یک نمونه ای6 استفاده گردیده است که در واقع تفاوت بین میانگین نمونه مورد بررسی را با یک مقدار مفروض مورد آزمون قرار می‌دهد.
بطور خلاصه برای بررسی وضعیت هر کدام از متغیرهای تحقیق از آزمون آماری میانگین یک نمونه استفاده گردید و بحث مربوط را با ارائه نمودار راداری (تار عنکبوتی) ابعاد هر یک از متغیرهای مدیریت دانش و عملکرد توسعه محصول جدید به پایان خواهیم رساند.
فرضیه صفر در تمام متغیرهای تحقیق با توجه به طیف 5 تایی لیکرت به این صورت است:
آزمون فرض:
(فرضیه صفر) 3 ? =

دیدگاهتان را بنویسید