منابع پایان نامه درباره مکان کنترل، رسوب گذاری، توزیع شده