منابع مقاله درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، اندازه شرکت

دانلود پایان نامه

4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی
پروین خواجه پور
تاریخ و امضا
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات کرمان
دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A)
عنوان:
تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما:
دکتر احمد خدامی پور
استاد مشاور:
دکتر زین العابدین صادقی
نگارش:
پروین خواجه پور
پائیز 1392
سپاسگزاری
با سپاس از خداوند متعال، بر خود واجب می دانم از اساتید ارجمند آقایان دکتراحمد خدامی پور و دکتر زین العابدین صادقی که با راهنمایی های ارزنده خویش زمینه غنای هر چه بیشتر رساله حاضر را فراهم نمودند، کمال تشکر و قدردانی را به عمل آورم و آرزوی توفیق روز افزون برای ایشان را دارم.
در خاتمه از تمام دوستان و عزیزانی که در نگارش رساله اینجانب مرا یاری نموده اند، به ویژه خانواده ام که در این مدت زمینه آرامش بنده را فراهم نمودند، قدردانی می نمایم.
پروین خواجه پور
تقدیم به
پدرم به استواری کوه
مادرم به زلالی چشمه
همسرم به صمیمیت باران
فرزندانم به طراوت شبنم
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 5
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 7
1-4- اهداف تحقیق 8
1-5- سؤالات تحقیق 9
1-6- فرضیه های تحقیق 9
1-7- روش تحقیق 9
1-8- متغیرهای تحقیق 10
1-9- قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی تحقیق 10
1-10- جمع آوری و پردازش اطلاعات 10
1-11- تعریف عملیاتی واژه های تحقیق 11
1-12- خلاصه فصل 12
1-13- چارچوب فصول تحقیق 12
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 13
2-2- مدیریت سرمایه در گردش 14
2-3- استراتژی های گوناگون سرمایه در گردش و سیاستهای مطلوب 17
2-3-1 استراتژی محافظه کارانه 18
2-3-2 استراتژی متهورانه 19
2-3-2-1 سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش 20
2-3-2-2 سیاست تامین مالی سرمایه در گردش 24
2-3-3 استراتژی متعادل 26
2-4- استراتژی سرمایه در گردش و ریسک و بازده 27
2-5- اهداف سودآوری و نقدینگی 27
2-6- شرایط اقتصادی و سرمایه در گردش 30
2-7- پیشینه تحقیق 31
2-7-1 تحقیقات خارجی 32
2-7-2 تحقیقات داخلی 35
2-8- خلاصه فصل 40
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 42
3-2- روش تحقیق 42
3-3- روش گردآوری داده های تحقیق 43
3-4- جامعه آماری و نمونه وروش نمونه گیری 43
3-4-1 جامعه ی آماری 43
3-4-2 نمونه ی آماری 44
3-5- متغیرهای تحقیق 45
3-5-1 متغیرهای وابسته 45
3-5-2 متغیرهای مستقل 45
3-5-3 متغیرهای کنترلی 46
3-6- فرضیه های تحقیق 47
3-6-1 فرضیه اول 48
3-6-2 فرضیه دوم 49
3-6-3 فرضیه سوم 50
3-7- روش های آماری به کار رفته برای آزمون فرضیات تحقیق 50
3-7-1 رگرسیون خطی چندگانه 51
3-7-2 ضریب تشخیص یا تبیین 51
3-8- تخمین مدل های رگرسیون با داده های پانل 52
3-9- آزمون های مربوط به داده های پانلی 52
3-9-1 آزمون چاو 52
3-9-2 آزمون بروش -پاگان 53
3-9-3 آزمون هاسمن 53
3-10- مزایای استفاده از داده های تابلویی (ترکیبی) 54
3-11- آزمون فرضیه ها 55
3-11-1 آزمون معنی دار بودن مدل رگرسیونی 55
3-11-2 بررسی مفروضات آزمون ضرایب مدل رگرسیونی 55
3-11-3 آزمون متغیرهای حذف شده (omitted variabls) 56
3-12- خلاصه فصل 57
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 59
4-2- آزمون های مربوط به داده های پانلی 59
4-2-1 آزمون چاو 60
4-2-2 آزمون بروش پاگان 60
4-2-3 آزمون هاسمن 61
4-3- آمار توصیفی 62
4-4-آمار استنباطی 63
4-4-1 آزمون خود همبستگی باقیمانده ها 63
4-4-2 آزمون فرضیه های تحقیق 63
4-4-2-1 آزمون فرضیه اول 64
4-4-2-1-1 نسبت سیاست سرمایه گذاری سرمایه درگردش در مقابل بازده دارائی 68
4-4-2-1-2 نسبت سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش در مقابل کیو توبین 70
4-4-2-2 آزمون فرضیه دوم 72
4-4-2-2-1 سیاست تامین مالی سرمایه در گردش در مقابل بازده دارایی ها 77
4-4-2-2-2 سیاست تامین مالی سرمایه در گردش در مقابل کیو توبین 78
4-4-2-3 آزمون فرضیه 3 80
4-4-2-3-1 اندازه 81
4-4-2-3-2 رشد 82
4-4-2-3-3 اهرم مالی 83
4-5- خلاصه 85
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 88
5-2- نتایج آزمون فرضیه ها 88
5-3- بحث و نتیجه گیری 92
5-4- محدودیت های تحقیق 93
5-6- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق 93
5-7- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 94
منابع و مآخذ 95
فهرست منابع فارسی 95
فهرست منابع انگلیسی 98
پیوست 99
پیوست الف-1) تنوع حضور صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران در نونه آماری 99
پیوست الف-2) لیست شرکت های حاضر در نمونه پژوهش 100
پیوست ب) جداول آماری 102
چکیده انگلیسی 117
فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول3-1: خلاصه متغیرها 47
جدول 4-1: نتایج آزمون چاو 60
جدول 4-2: نتایج آزمون بروش- پاگان 60
جدول 4-3: نتایج آزمون هاسمن 61
جدول 4-4: مقایسه و برای تعیین اثرات ثابت یا تصادفی 61
جدول 4-5: آماره های توصیفی 62
جدول 4-6: نتایج میانگین وانحراف معیار 8 ساله نسبت سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش و بازده دارایی ها 64
جدول4-7: رگرسیون تجزیه وتحلیل بازده دارایی وسیاست سرمایه گذلری سرمایه در گردش 68
جدول4-8: رگرسیون تجزیه وتحلیل کیوتوبین وسیاست سرمایه گذلری سرمایه در گردش 71
جدول4-9: نتایج میانگین وانحراف معیار 8 ساله نسبت سیاست تامین مالی سرمایه در گردش و بازده دارایی ها 73
جدول4-10: رگرسیون تجزیه وتحلیل بازده دارایی و تامین مالی سرمایه در گردش 77
جدول4-11: رگرسیون تجزیه وتحلیل کیوتوبین وسیاست تامین مالی سرمایه در گردش 79
جدول 4-12: نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 86
فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار 4-1: میانگین 8 ساله سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش صنعت 65
نمودار 4-2: میانگین 8 ساله بازده دارائی ها صنعت 66
نمودار 4-3: انحراف معیار 8 ساله سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش صنعت 66
نمودار 4-4: انحراف معیار 8 ساله بازده دارائیها صنعت 67
نمودار 4-5: افزایش در روند ROA در نتیجه افزایش WCIP 68
نمودار4-6: خط رگرسیون ساده بین نسبت سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش در مقابل کیو توبین 70
نمودار 4-7: میانگین سیاست تامین مالی سرمایه در گردش برای هشت سال صنعت 74
نمودار4-8: انحراف معیار سیاست تامین مالی سرمایه در گردش برای هشت سال صنعت 75
نمودار4-9: خط رگرسیون ساده بین نسبت سیاست تامین مالی سرمایه در گردش و بازده دارایی ها 76
نمودار4-10: خط رگرسیون ساده بین نسبت سیاست تامین مالی سرمایه در گردش و کیو توبین 76
نمودار4-11: خط رگرسیون ساده بین اندازه شرکت و بازده دارایی ها 81
نمودار 4-12: خط رگرسیون ساده بین اندازه شرکت و کیوتوبین 81
نمودار 4-13: خط رگرسیون ساده بین رشد یک شرکت و بازده دارایی ها 82
نمودار 4-14: خط رگرسیون ساده بین رشد یک شرکت و کیو توبین 83
نمودار 4-15: خط رگرسیون ساده بین نسبت اهرم مالی و بازده دارایی ها 84
نمودار 4-16: خط رگرسیون ساده بین رشد یک شرکت و کیوتوبین 84
چکیده
هدف این پژوهش بررسی تأثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها می باشد. در این پژوهش تاثیر تغییر ساختار دارایی های سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها و رابطه سیاستهای سرمایه در گردش (تامین مالی و سرمایه گذاری) با استراتژیهای سودآوری (بازده داراییها و کیو توبین) در شرکت ها ی عضو نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. از متغیرهای اندازه، رشد و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. در راستای این هدف، داده های 8 ساله (1383-1390) هفتاد و یک شرکت غیر مالی از میان شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بصورت سالانه با روش نمونهگیری حذفی سیستماتیک مورد مطاله قرار گرفتند. آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه در قالب دادههای ترکیبی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان میدهند، اگر شرکت ها بیشتر از دارایی های جاری در سرمایه در گردش سرمایهگذاری کنند، سودآوری آنها افزایش خواهد یافت. همچنین رابطه نسبت تامین مالی سرمایه در گردش با نسبت بازده داراییها معنای آماری ندارد. اما با افزایش نسبت تامین مالی سرمایه در گردش نسبت کیو توبین (ارزش بازار) افزایش مییابد. به نظر میرسد سرمایه گذاران علاقهمندند بیشتر در شرکت ها یی سرمایهگذاری کنند که رویکر متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش را دارند، زیرا آنها تصور میکنند سهام چنین شرکت ها یی در بازار با ارزش تر است.
واژگان کلیدی: مدیریت سرمایه در گردش، سیاستهای متهورانه، سرمایهگذاری، تامین مالی، سودآوری
فصل اول:
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
یکی از مهمترین بحثهای مدیریت یک واحد انتفاعی، مدیریت سرمایه در گردش آن واحد انتفاعی است که نقش قابل توجهی در رشد و بقای واحد انتفاعی ایفا میکند (رهنمای رودپشتی کیائی1387، 4). مدیریت سرمایه در گردش یکی از کارکردهای اصلی مدیریت مالی شرکت ها می باشد که نشان دهنده ی توانایی شرکت در رابطه با انجام تعهدات کوتاه مدت میباشد. امروزه مدیریت سرمایه در گردش، که همان مدیریت برمنابع و مصارف جاری جهت حداکثر سازی ثروت سهام داران است، به عنوان بخشی ازوظیفه مدیریت مالی دارای اهمیت ویژه میباشد (محمدزاده و نوفرستی 1388، 136).
اهمیت روزافزون سرمایه در گردش در تداوم فعالیت های واحدهای تجاری موجب شده است که راهبردهای مختلفی برای مدیریت سرمایه در گردش در نظر قرار گیرد. واحدهای انتفاعی با به کارگیری راهبردهای گوناگون در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش، می توانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تاثیر قرار دهند. هر یک از راهبردهای مختلف دارای میزان ریسک و بازده متفاوتند. مدیران مالی شرکت ها نیز با توجه به شرایط حاکم بر وضعیت شرکت و همچنین با توجه به ویژگیهای شخصیتی و فردی خود، از بین راهبردهای “جسورانه” یا خطرپذیر و یا راهبردهای “محافظه کارانه” یا خطرگریز و یا ترکیبی از این دو یک راهبرد را انتخاب می کنند )نیکومرام و همکاران 1386، 17). در واقع تصمیم های مربوط به سرمایه ی در گردش، جزئی از تصمیم های سرمایه گذاری و تأمین مالی است و هدف آن تصمیم گیری در مورد دارایی های جاری همراه با بدهی های جاری است که قسمت فوقانی ترازنامه را تشکیل می دهند (اعرابی و عابدی 1390، 5).
به عبارت دیگر، شرکت ها نیاز به استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش برای فراهم کردن نیازهای عملیاتی روزانه مانند پرداخت حقوق و دستمزد، و طلب طلبکاران دارند (آپوهامی1 2008، 8). همچنین، استراتژی سرمایه در گردش یک شرکت به پرداخت مالیات و سود سهام سرمایه گذاران و اطمینان از تداوم فعالیت دراز مدت کمک میکند. اگر یک شرکت قادر به تامین مستمرنیازمندیهای سرمایه در گردش خود نباشد، سپس آن شرکت ممکن است مجبور به از دست دادن فرصت های رشد جذاب شود(پاداچی2 2006، 10). استراتژیهای مدیریت سرمایه در گردش برای دستیابی به سودآوری به عنوان نخستین هدف شرکت مورد نیاز هستند

دیدگاهتان را بنویسید