دانلود پایان نامه مکاتب اقتصادی و اقتصاد کلان

دانلود پایان نامه

سپاسگزاری
این راه نیست که انسان را به باور میرساند، بلکه باورهای اوست که راه را مشخص میسازد.
از فرصتی که پدید آمده، وقت را غنیمت شمرده تا نام تعدادی از عزیزان را که حقی بر گردن گردآورنده داشتهاند، یادآور شوم. هرچند که این برگنوشته، اندکی از بزرگواری ایشان را گواه نخواهد بود.


از استاد عزیز و ارجمندم، دکتر دلالی، که همواره به حقیقت راه مرا رهنمون بوده و در مشی فکری حقیر مؤثر، و همچنین از استاد گرانقدر دکتر واعظ که در مسیر مشاوره پایاننامه، متقبل زحمت بسیار شدند، کمال تشکر و قدردانی را دارم.
دوستان ارجمندم،فراز فرهیدی، جواد آیینی، و ایوب لطفی که سختی تدوین و تصحیح پایاننامه را بر خود خریدند و همچنین تمامی دوستان بسته بهجان، که از خوردهگریها و خوردهگیریهای این حقیر، با لبخندی گذشتند. دور از انصاف است اگر از کارکنان محترم دانشکده بهویژه سرکار خانم رجائی یادی نشود.
در نهایت آرزوی موفقیت و شادکامی را برای همه عزیزانم از خداوند متعال خواستارم.
اگر این مختصر را ارزشی است، آن ارزش
تقدیم به بهترین‌های زندگیم،
پدر بزرگوارم
که در آرزوی سرفرازیم، همواره فضا
و امکانات مناسب برای تحصیل

جستجو در سایت ما :


و پژوهش را برایم فراهم ساخته است،
مادر عزیزم
اسوه رنج و پایداری، عشق و محبت
و پشتکار و تلاش
برادرانم
که سرچشمه خوبیها و حامی همیشگی من بودهاند.
و همسرم
که با صبر و شکیبایی خود همواره حامی من بودهاست.

چکیده
حجم پول یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاستهای کنترل تقاضا بهشمار میرود. با این حال اختلاف ریشهداری بین مکاتب اقتصادی در مورد نحوه بهکارگیری و میزان تأثیر بخشی آن برمتغیرهای واقعی وجود دارد. در طول تاریخ اقتصاد، بسیاری از اندیشمندان در مورد معنا و مفهوم پول، وظایف، اهمیت، انواع، عوامل تعیینکننده تقاضا، و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی، تحقیقاتی نموده و نظریههای مختلفی ارائهکردهاند. به جرأت میتوان گفت نظریه مقداری پول، معروفترین نظریهای است که در این زمینه توسط اندیشمندان مختلف ارائهشدهاست، بهطوری که قبل از دهه 1930، نظریه مقداری پول، نظریه مسلط در اقتصاد کلان بود. هرچند میتوان بزرگترین و مهمترین پیام نظریه فوق را رابطه حجم پول و سطح قیمتها دانست، اما نوع، نسبت و اندازه این رابطه، ثبات و متغیر بودن آن و عوامل مؤثر بر آن، هرکدام توسط اقتصاددانان مذکور و طی سالیان درازی بیان و بررسی شدهاست.
در این پژوهش با تکیه بر مقاله « بیان مجدد نظریه مقداری پول » موریس اله (1966) سعی شده تا با بررسی عوامل موثر بر تقاضای پول، نسبت و اندازه رابطه حجم پول و رشد آن با تورم، و همچنین ثبات یا عدم ثبات این نسبت در طول زمان مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر با توجه به پیامهای نظریه مقداری پول و همچنین روش اله برای بیان این نظریه، تفاوت دیدگاهها در مورد تقاضای پول، مسئله شکلگیری ذهنیت، و ریشه تورم مورد بررسی قرار گرفتهاست.
دادههای مورد استفاده در این مطالعه، از اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی استخراج گردیدهاست و از نرم افزار Excel برای محاسبات ریاضی دادهها و بهطور بسیار محدودی از نرم افزار MATLAB برای رسم نمودار استفادهشدهاست.

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود قابلیت اطمینان و مؤلفه‌های