اثر دو نوع برنامه تمرینی ۴ هفته ای مقاومتی و پلیومتریک بر عملکرد …

اکتبر 20, 2020 0 Comments

برای اندازهگیری توان انفجاری پایین تنه از آزمون پرش عمودی که به آن پرش سارجنت[۶۴] نیز گفته میشود، استفاده شده است. این آزمون به روشهای مختف اجرا میشود. سادهترین روش آن، اندازهگیری میزان پرش فرد به سانتیمتر است. ابتدا آزمودنی در کنار دیوار به پهلو میایستاد و دست خود را به بالا دراز میکرد و محل …

اثر دو نوع برنامه تمرینی ۴ هفته ای مقاومتی و پلیومتریک بر …

اکتبر 20, 2020 0 Comments

۱- توان انفجاری پایین تنه۲- سرعت دویدن۳- قدرت بیشینه پایین تنه۴- چابکی۵ – توان هوازی۱-۸- محدودیتهای پژوهش۱-۸-۱- محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر۱- عدم کنترل شرایط آب و هوایی (دما و رطوبت)۲- عدم کنترل میزان و کیفیت خواب و استراحت آزمودنیها۳- عدم کنترل وضعیت روانی آزمودنیها۴- عدم کنترل تغذیه۵- عدم کنترل میزان بالیدگی۱-۸-۲- محدودیتهای تحت کنترل …